vooruit.punt.nl

Als mens kan ik niet verlangen
dat U nog naar mij omziet Heer
word ik haast door angst bevangen
veroordeeld te worden door Uw leer

mijn enkel menselijk denken
begrijpt Uw grote goedheid niet
dat mijn daden U niet krenken
als U mijn oprecht berouw ziet

in genade wilt U vergeven
mijn alledaagse domme schuld
wilt mij in Uw liefde laten leven
ziet mij met Uw eindeloos geduld

hoe groot moet Uw goedheid wezen
zo dat U Zélf de zonden draagt
zodat níémand U hoeft te vrezen
die U nederig om vergeving vraagt.

Reacties


Reik ons de brandende toorts ontstoken door Uw geest

Opdat wij op aarde Uw licht mogen verspreiden

Uw liefdevol woord in waarheid zullen belijden

Brandend van verlangen naar Uw wederkomstfeest

 

Laat ons met Uw vuur rond heel de aarde schijnen

Zodat Uw woord overal in gloed wordt gebracht

Geef ons Heer de moed en bovenal Uw grote kracht

 Opdat uw wonderen niet in het niets verdwijnen

 

Heer dat wij dat vuur met onze liefde voeden

Behoedzaam dragen als Uw dierbare gaven

Steeds weer tegen doven zullen behoeden

 

En met de gloed en warmte ons steeds laven

Ook voor anderen ontsteken Uw helder licht

Uw  licht uitschijnen is niet meer dan onze plicht.

Reacties


Waarom lieve Heer, is steeds onze vraag,

Waarom hebt U de wereld niet beter geschapen?

De mens zijn verstand werkt vaak zo traag

En hij is niet bij machte zijn eigen brokstukken op te rapen

Eigenlijk had U best één en ander kunnen automatiseren

Dan hoefden wij ons niet zo druk te maken

En meer tijd gehad wat nuttigs te leren

 

U laat ons nu onze eigen boontjes doppen

En we zijn toch al zo verschrikkelijk druk

Met wat niet goed gaat en door ’s werelds bagger soppen

Heer zonder Uw hulp valt alles uit onze handen stuk

Kun U nou niet eenmaal bij ons komen kijken

Wat een “Janboel” heel de schepping wordt

Voor dat wij van ellende helemaal bezwijken

Heel Uw aarde valt door onze domheid haast aan gort.

 

Wij willen dan wel beter, maar U vraagt van ons zo veel

En ons begrip reikt dikwijls niet hoger dan sterren en maan

En denken dan dat we ver genoeg zijn om reëel

Op eigen initiatief door te kunnen gaan

Reacties


Heer Jezus, weet U eigenlijk wel alle dingen?

Alle dingen die gebeuren hier op aard

Hoort U ons wel de liederen zingen?

Liederen die wij zingen in de kerk of bij de haard.

 

Ja, ’t wereldgebeuren kunt U lezen in de krant

Dat is iets wat wij dus ook wel weten

En de nood schept tussen ons geen echte band

Ondanks dat zovelen niets hebben te eten

 

Maar weet U wat er ook werkelijk leeft in ons hart

Hoe wij over onze medemensen denken?

Dat is toch wat elk fatsoen gewoon tart

Wij wensen niets aan armen te schenken.

 

En vrede daar bekommeren we ons niet om

Elk mens is toch gelijk geschapen

Intelligent of werkelijk heel dom

Ieder moet zich maar verdedigen met eigen wapen

 

Heer schaamte hebt U ons toch ook geleerd?

Met het voorbeeld van Uw eigen leven

Daarnaar gezien doen wij zoveel verkeerd

Terwijl U ons toch verstand hebt gegeven

 

Heer, nog eenmaal wil ik U vragen

Denk nog eens aan al ons verdriet en nood

Wat daarvoor heeft U toch het kruis gedragen

Breng ons de vrede, die U bracht in de dood.

Reacties


Heer, hoor de mens die roept om vrede,

Steun en redding in zijn eindeloze strijd

Hoor en zie zijn herhaalde hopeloze bede

Zie toch zijn ellende wereldwijd

 

Leer hem waarom U hem hebt geschonken

Zijn rede als enig schepsel hier op aard

Wijs hem waar eens de nood heeft geklonken

U hem van verderf heeft gespaard

 

Toon hem steeds Uw liefde en genade

Troost waar hij geen uitkomst meer ziet

Wijs hem op de onuitsprekelijke waarde

Van het stukje zekerheid dat U hem biedt.

Reacties


Heer leer ons hen die ons bespotten vergeven

Zo U hen vergaf die U nagelden aan ’t kruis

Leer ons met vijand zoals met vrienden leven

Als elk mens die U wilt ontvangen in Uw huis

 

Leer ons ieder mens aanvaarden en begrijpen

Wees met ons als dat zo moeilijk voor ons schijnt

Wees de steun waaraan wij ons vast kunnen grijpen

Als verder alle houvast voor ons verdwijnt

 

Elk mens Heer hebt U naar eigen aard geschapen

Een ieder schiep U naar Uw onvolprezen beeld

U leidt hen als een herder Zijn kudde schapen

Behoedt hen voor het wild gediert dat hen verdeelt

 

Heer leer ons bidden voor hen die ons belagen

Leer ons Heer ook voor hen vergeving vragen


Reacties


Is er een materie

Ingewikkelder dan ’t leven

Een wezen

Ondoorgrondelijker

Dan een mens

Diep in venijn en haat

Toch de liefde zijn wens

 

Is er iets wenselijker

Dan rust en vrede

Vrijheid, broederschap

Vandaar onze dagelijks bede

Leid ons daarheen

Stap voor stap.

Reacties


In de stilte van mijn hart

Heb ik gebeden om vrede

Gesmeekt om liefde en hulp

Om vergeving en gena

Om steun waar ik ga of  sta

Dat alles in die ene bede

 

Waarom heb ik  gebeden

Om vrede liefde en hulp

Om gena en om vergeving

Om steun waar ik ga of sta

U hebt mij in Uw woord

Dit toch al alles gegeven.

Reacties


Lieve Heer de keus heeft U ons Zelf gegeven
Te leven met of zonder Uw heilige wetten
Voor ons op aard of voor U naar ’t hoger streven
Maar wij willen de wereld naar eigen hand zetten

Toch is het beter als wij op Uw woord letten
En vragen hoe wij Uw wil steeds kunnen doen
In plaats van ons steeds tegen U te verzetten
En onze tijden in ledigheid te verdoen

Heer, U schiep de aard als paradijs’lijk plantsoen
Met bomen en bloemen in velerlei kleuren
Wij vragen U Heer maak het weer net als toen
Dat U bij Uw wederkomst ook goed kan keuren

Dan heerst over heel de aarde weer Uw glans
En ieder schepsel schenkt U weer een nieuwe kans.Reacties


Waarom maakt U niet alle mensen gelijkwaardig

U ziet toch het verdriet dat wordt geleden

De ene mens doet tegen de ander zo onaardig

En wereldwijd wordt zoveel strijd gestreden

 

Uw bedoeling was begrip en liefde in Uw schepping

De ene mens niet minder gaven of meer

Een ieder als individu met eigen beleving

En elk door U begunstigd in Uw genade Heer

 

Wij bidden, laat ieder Uw bedoeling kennen

En weten wie het kwaad op aarde bracht

Zodat wij niet aan zijn listen zullen wennen

En vallen in het peilloos duister van de nacht.

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl