vooruit.punt.nl

 Plotseling was U er niet meer

opgevaren op de wolken

en wij misten U, o Heer.

 

Maar wetend dat U bij Uw Vader bent

kunnen wij slechts  zingen,

daar U Uw Geest ons zendt,

van toekomst en alle mooie dingen.

Reacties

Uw thuisreis naar Uw Vaders huis

waarheen U op wolken bent gevaren

nu zittend aan de rechterzij

van Zijn hemeltroon

geprezen door de engelscharen

als Zijn enige ware Zoon.

 

O Heer, U bent verrezen

als een ware held en vorst

sindsdien hoeven wij niet te vrezen

want U hebt onze last getorst

U bent nu onze voorspraak

en pleit ons bij Uw vader vrij.

Reacties

Zwijgend in gedachten loop ik het pad

peinzend over al mijn zonden

eenzaam en in rauw gevat

daar ik mijn Heiland niet heb gevonden

in koud en donker graf

waar ik Hem voor het laatst wilde eren

omdat Hij mij zoveel liefde gaf

maar nu moest ik Hem ontberen.

 

Een vreemdeling kwam naast mij lopen

en sprak over hetgeen was geschied

zei dat ik niet moest wanhopen,

maar wat Hij zei, ik begreep Hem niet.

Toch waren Zijn woorden mij zo bekend ,

kwam Zijn blik mij zo helder voor ogen

maar door verdriet was ik overstemd,

herkende Hem niet in mijn onvermogen.

Reacties

Hoog drijven wolken

die U dragen

tot Uw Vaders rechterzij

Heer, ik wil U vragen;

“Als U thuis bent,

gedenk ook mij.”

Reacties

 

Een lucht zo donker en grauw

met sombere tranen

geen warmte, geen licht, geen blauw,

waardoor geen zonnestralen banen.

 

Maar zacht kwam er een stille wind

en sombere wolken vervlogen

de hemel veranderde in blauwe tint

een regenboog straalde voor mijn ogen.

 

Zou langs die boog mijn Heer zijn opgegaan

ver boven aardse wolken

tot waar Hij voor Zijn Vader zal staan

als voorspraak voor alle volken.

Reacties

Steeds bent U tussen ons geweest

en plotseling werd U opgenomen

maar U beloofde ons dat Uw Geest

als trooster tot ons zou komen.

 

U zond in vuur en wind rust,

liefde, gena en zeker weten

daardoor zijn wij ons nu bewust

dat U ons nooit zult vergeten.

Reacties
Ik begrijp het niet Hij is weggegaan
maar zo duidelijk hoor ik Zijn stem
ik zag Hem daar bij de engelen staan
op wolken werd Hij ten hemel gedragen
 
ik hoor Hem of Hij nog naast mij staat
mij in liefde en genade steeds wil dragen
en mij nooit in eenzaamheid achterlaat
Zijn aanwezigheid hoef ik slechts te vragen
 
Hij is verrezen naar Zijn Vaders huis
om daar voor ons een plaats te verwerven
vergeven heeft Hij ieders aandeel in het kruis
doet elk in Zijn Geest het Koninkrijk beërven.
Lees meer...
Toen Gij van aarde was vertrokken Heer
en wij voelden ons verlaten en verweesd
keek Gij vanuit Uw hemel op ons neer
zag hoe wij angstig waren en bevreesd
 
Hoe wij als schapen dreigden af te dolen
van een kudde slechts door eendracht sterk
Gij zag de wolven komen uit hun holen
als gevaarlijke bedreiging voor Uw werk.
 
Maar aan Uw macht zal nooit een einde komen
al briest de vijand als een leeuw in ‘t rond
ook al zal hij van een overwinning dromen
reeds aan ’t kruis hebt Gij hem dodelijk verwond.
 
Ook al zijt Gij hier op aard nooit meer geweest
Gij wilt leidsman wezen door hulp van Uw Geest.
Lees meer...
Zolang had Hij het reeds voorspeld
Ik zal niet eeuwig bij u op aarde zijn
Mijn lichaam, eens verkocht voor geld
is na Mijn kruisdood hemels rein
voor uw ogen zal Ik dan verrijzen
op de wolken naar hemelsparadijs
Mijn engelen zullen u er op wijzen
dat gij Mij zult volgen op Mijn reis.
 
Verbaasd stonden ze Hem na te staren
net sprak Hij nog zo menig woord,
plotseling is Hij ten hemel gevaren
ze waren verbaasd, al hadden zij gehoord.
Toen maanden hen twee vreemden;
“Doe wat u is opgedragen, haast je.
Bezoek alle armen en ontheemden
Hij is weggegaan, maar staat naast je!”
Lees meer...
Die vroege morgen
op die lange weg
niemand had ik verwacht
 
en ik liep alleen
met sombere gedachten
 
toen was Hij daar
en het werd licht
mijn gedachten worden blij.
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl