vooruit.punt.nl


Hoeveel doden zou ik moeten sterven
Voor ik mijn schulden heb betaald
Wellicht zou ik in eigen waan bederven
De overwinning door Hem behaald

Hoe zou ik ooit de weg gaan die Hij ging
Overladen met hoon en spot en slagen
Vernederd en bespuugd tot men Hem hing
Zou de Vader vergeving voor hen vragen

Hij vraagt ons niet om vergelding
De schulden scheldt Hij ons vrij
Hij schenkt ons enkel vergeving
Een eeuwig leven voor u en mij.


Reacties


Nog eenmaal wilde Hij met zijn vrienden zijn
Nog eenmaal nuttigen met hen het avondmaal
Nog eenmaal breken het brood en drinken de wijn
Nog eenmaal met hen samen zijn in die eetzaal.

Hij wist reeds dat die avond de laatste was
En dat ze Hem allen zouden verlaten
Verraden ondanks dat Hij vrij van zonden was
Door één van hen die bij Hem aan tafel zaten.

Hij wist reeds zolang wat Hem te wachten stond
Zijn leven was door profeten reeds lang voorspeld
Hoe Hij uiteindelijk Zijn overwinning vond

In de strijd tegen een vijand vol bedrog en geweld
Verslaat Hij de satan op eigen terrein
En schenkt ons ten teken gebroken brood en wijnReacties


Op Golgotha is Hij voor ons gestorven
buiten Jeruzalem aan dat ruwe kruis
heeft door Zijn lijden voor ons verworven
een plaats in Zijn Vaders heerlijk huis.

Nu zal een loflied eeuwig klinken,
een lied van liefde gena en trouw
mogen wij van de feestwijn drinken
bij het open graf in plaats van rouw.

Nu is de steen van ons hart gewenteld
die ’t graf door de zonde gesloten hield
worden wij niet door angst gekweld
slechts door vrijheid en vreugd bezield.

Hoop als eeuwig licht is nu ontstoken
en leidt ons heel ons leven lang
zoals na barre winter is ontloken
nieuwe geboorte van de tijd eeuwenlang

Reacties


Hoe zou ik ooit tijd kunnen ontlopen
Die mij reeds zolang heeft ingehaald
Door steeds op nieuwe toekomst te hopen
Die door hoger hand voor mij is bepaald

Ik kan geen blik over de horizon werpen
Geen dag geen uur geen tel vooruit zien
Zal mij in tijdbestek moeten onderwerpen
Aan voor elk ontworpen levensstramien.

Toch zal ik nooit in tijd gebonden
Tussen geboorte en dood mijn leven gaan
Want waar eens drie kruisen stonden
Zal ik dwars door ’t graf de eeuwigheid ingaan

 


Reacties


Een kleine man slechts zonder aanzien
Beslist geen vorstelijk figuur
Maar was ’t wel Zijn stem misschien
Zijn ogen brandende van liefdesvuur.

Of waren het de woorden die Hij sprak
Waarmee Hij elk mens tot troost was
Die door de strijd zijn hart haast brak
En iedere ongeneeslijk zieke genas.

Hij was die Man zonder aanzien des persoon
Al was Hij een vorst de Zoon van God
Hij was een mens, zo heel gewoon
En legde in Vaders hand geheel Zijn lot.

Men voerde Hem als gevangene af
Al vond niemand bij Hem enige schuld
In Hem veroordeelden wij eigen straf
Maar Hij onderging in eindeloos geduld.

De Zoon van God der aarde Vorst
Hij bezat geen paleis geen troon
Hij heeft ons aan het kruis verlost
Gehangen onder smaad en spot en hoon
Reacties


Geen gedenkteken op die plek
Waar het grootste leed geleden is
Geen kruis ter nagedachtenis
Aan Hem die droeg alle zonden
Trouw door ons zo zwaar geschonden
Gevoel en schuldbesef was ons gebrek

Een Koning hier gehangen aan het kruis
Een Wereldvorst zonder zichtbaar macht
Die ons het woord van verlossing bracht
Uit liefde voor Zijn schepping wilde lijden
Tot in het diepst der hel wilde strijden
Ook ons roept Hij eens gereinigd thuisReacties


Stil als toen ligt het veld die nacht
Nergens vind men schapen of herder
Geen ster schijnt helder of zacht
Ook langs de oude stal trekt ieder verder.

Vergeten de tijd van engelenzang
Geen ster die ons de weg zal wijzen
Het duister maakt ons angstig, bang
Op Golgotha zien wij drie kruizen rijzen.

Een stem roept ons daarheen te komen
Te zien het kwaad door ons geschied
Het leed waar wij nu aan ontkomen
Door ‘t Kind, gehangen als een bandiet.

Dan schuilt de zon en scheurt het kleed
Werpen wij ons in schuld ter aarde
En rouwen om ons eigen fout en leed
Wat niemand nog op tijd ontwaarde.

En achter Golgotha rees de morgenstond
Een helder licht bescheen de aarde weer
Verdreef het duister van gewijde grond
Glorie straalde van de opgestane Heer.
Reacties


Liep in gedachten de weg terug
Die ik eens was gekomen
Overzag de tijd als smalle brug
Tussen nu en mijn oude dromen.

Ik zag de sporen waar ik was gegaan
Zag hen die mij waren ontvallen
Plaatsen waar tijd leek stil te staan
Als aandenken aan allen.

Op één plaats was ik nooit geweest
Toch leidde steeds de weg daarheen
Gewezen door de Geest
En bracht mij bij een afgewentelde steen.


Reacties


De plek waar ik nu vogels hoor zingen
Het licht van de zon zo helder schijnt
De wereld vol vreugd en blijde dingen
Maar toch mijn stemming in teneur kwijnt.

Daar hoor ik stilte na ruwe kreten
Daar heerste angst voor het brute geweld
Daar werden zij van ‘d onschuld verweten
Waarom ook Hij eens werd terecht gesteld.

Hartgrondig vervloekte ik hun daden
Zij waren beesten geen mensen meer
Totdat een stem mij vroeg te beraden,
“Ben jij zoveel beter, ben jij soms meer?”

Ik heb mijn handen gevouwen tot gebed,
Mijzelf daar tussen die beulen gezet.Reacties


In alle vroegte zongen weer de vogels deze morgen

begroetend schone nieuwe dag vol licht en zonneschijn

alsof een nieuwe toekomst nu ontwaakt zonder zorgen

en elke angst verdwijnt voor ziekte, dood of hel en pijn.

 

De stilte van het graf voor eens en voorgoed verbroken

geen dood zal ooit nog eens het einde van ons leven zijn

ons lichaam eens gestorven maar de geest opnieuw ontloken

bevrijd van druk en last van ‘t zware juk van satans venijn.

 

Hoe is de angst voor duister graf en zonde nu geweken

de zware steen is afgerold van onze ban en vloek

waar ’t donker heerste is door Zijn opstanding gebleken

dat Hij de zonde van ons heeft verwijderd uit Zijn boek.

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl