vooruit.punt.nl


De ochtendstond ontvouwt de dag
De horizon hult zich in ’t nieuwe licht
Rond de plaats waar Hij begraven lag
Hoort men verblijd een nieuw bericht

Het graf geopend Hij is opgestaan
Overwon de heerser van het dodenrijk
En noodt ons met Hem mee te gaan
Als burgers van Zijn grote Koninkrijk.Reacties


Nergens is een plek zo warm, zo licht

als in dat kil en donkere geopend graf

eens door een zware steen gedicht,

maar God wentelde die Zelf af.

 

Als men ergens geen wonder had verwacht

was ’t in die droevige donkere grot

net als door engelen in die duistere nacht

kwam hier vrede en licht, de Zoon van God.

 

Zelfs ’t aards vertoon werd hier gelaakt

een leger dat het graf moest bewaken

werd door de engelen ten spot gemaakt

geen dood kan Gods oordeel wraken.

ReactiesIk zag de wachten wakend staan

voor ‘t graf afgesloten met stenen

niemand kon nu en voortaan

over Hem nog klagen of wenen.

 

Zij hielden daar zo scherp de wacht

zodat niemand Zijn lijk zou roven

maar middenin die duist’re nacht

kwamen Zijn engelen van boven

 

Zij sloegen de wachten als dood

verblind door het licht en de macht

was hun schrik en angst zo groot

en werden in paniek ontkracht

 

De engelen openden het graf

en Hij is nu de levende Heer

nu vrezen wij niet meer hel en straf

door Zijn opstanding keert ook

 

ons leven weer.


Reacties

Ik dacht te zien het diepste duister 
in holte van ‘t geopend graf
omdat de dood in alle luister
geen enkel lichtpunt toegang gaf.
 
Hij had ’t graf zelf toegesloten
met steen, verzegeld en bewaakt
en ied’re hoop was uitgesloten
dat ooit een dode weer ontwaakt.
 
Ik dacht het duister slechts te zien
maar kon m’n ogen niet geloven
daar lag blinkend opgerold stramien
en hoorde engelen de Here loven.
 
Geen dood bevond zich in dat graf.
Herrezen is Hij, die ons het leven gaf.
Reacties
Gesloten is ons graf met aard of steen
symbolisch eind van ’t aardse leven
in duisternis gehuld eenzaam, alleen,
zoals wij waren, in de dood gebleven.
 
Zie nu het lege, open graf vol licht
dat met een straal van hoop omhult de mens
vergeving in genade heeftt verricht
door liefde met ontferming zo intens.
 
’t Geopend graf heeft ‘t kwade overwonnen,
geeft zekerheid, ‘t aardse graf blijft dicht
ons lichaam door de satan hier geronnen
zal sterven maar de ziel zal stijgen in ’t licht.
 
Zo sluit met aarde ‘t graf, toch blijft het open
door ‘t lege graf mag ieder mens nog hopen.
Reacties
Heel Zijn leven vol van liefde en genade
nodend, alle mensen in Zijn Vaders huis
zich af te wenden van verdriet en ‘t kwade
is Hij gemarteld, gestorven aan het kruis
 
Zijn vrienden hebben hem in ’t graf gedragen
dat afgesloten met een grote zware steen.
Zodat niemand zich in de buurt zou wagen
zetten de Romeinen wachten er omheen
 
Maar in vroege ochtend van de derde dag
was de steen verwijderd van de spelonk
daar scheen ‘t Licht als bevrijdende lach
het eeuwig leven wat ons tegen blonk.
Reacties

Wat zal ons nog binden

nu het graf geopend is

en het licht zich laat vinden

heerst nergens droefenis

 

het duister van onze nood

hield ons in angst gevangen

achter de steen van de dood

waar wij bevrijding verlangen

 

maar nu gloort het eeuwig licht

daagt de zon van welbehagen

het grote wonder is verricht

onze schuld wilde Hij

aan het kruishout dragen.

Reacties

Stil draaide ik mij af van ’t tafereel

daar aan de voet van dat kruis

’t werd mij allemaal te veel

zwijgend liep ik naar huis

 

nog hoorde ik de slagen, zag het bloed

de rauwe hoon van de soldaten

de blik van Hem die sterven moet

somber liep ik door de straten

 

dagen later liep ik weer dat zelfde pad

daar kwam een man mij tegen

’t was Hij die men gekruisigd had

Hij spreidde Zijn handen en gaf mij Zijn zegen.

Reacties

Binnenkort zal een keur van bloemen

de velden weer sieren

vogels in bomen de schepper weer roemen

zullen we een nieuwe opstanding vieren

van het leven dat als begraven in het graf

zolang door donkere aarde bedolven

zo’n troosteloos aanzien gaf

 

dan zal het zaad weer vrucht gaan dragen

beschenen door warme zon

en waar wij eerst slechts duister zagen

beschijnt het licht nu de horizon

daar rijst nu het leven uit de aarde

en opent ook het donker graf

Hij die door Zijn dood ons eeuwig leven gaf.

Reacties

Vanuit die tuin van Arimatea

wil ik Hem volgen naar Emaüs

 met Hem spreken

zoals toen die mannen

die, onwetend, om Hem rouwden.

 

Zijn bij Zijn discipelen in Kapernaum

waar Hij onverwacht verscheen,

als Thomas mijn hand in Zijn zijde leggen

Hem vragen; “Heer, waar moet ik heen?

Stuur mij Uw Geest om dat uit te leggen."

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl